TERMS OF USE

Termat e përdorimit

Mirësevini në MySig.al i operuar nga Fidentia Broker në Sigurime SHA. MySig ofron shërbimet e tij për ju, sipas kushteve të mëposhtme. Para se të përdorni faen, duhet të lexoni dhe pranoni të gjitha termat dhe kushtet në, dhe të lidhura me, këto Terma të Përdorimit dhe Politikën e Privatësisë.

Ne ju rekomandojmë që pasi të keni lexuar këto Terma Përdorimi, të lexoni informacionin e lidhur, pasi është pjesë pwrbwrwse e këtyre Termave të Perdorimit. Këto Terma Përdorimi janë efektive pas pranimit. Përdorimi i çdo funksionaliteti të faqes nënkupton pranimin e këtyre termave. Nëse nuk pranoni këto Terma Përdorimi dhe Politika e Privatësisë, ju nuk duhet ta përdorni faqen në asnjë mënyrë. Sigurohuni që të ktheheni në këtë faqe në mënyrë periodike për të shqyrtuar versionin më aktual të Termave të Perdorimit. Ne rezervojmë të drejtën, në çdo kohë, sipas gjykimit tonë, për të ndryshuar ose modifikuar Termat e Përdorimit pa njoftim paraprak, dhe hyrja ose përdorimi juaj i vazhdueshëm i kësaj faqe nënkupton pranimin tuaj të Termave të Perdorimit të azhurnuar ose të modifikuar.

1. Përshkrimi i shërbimeve

MySig.al u siguron përdoruesve akses në informacion për produktet dhe shërbimet sigurimeve dhe financiare, përfshirë, por pa u kufizuar në to, produktet e Sigurimit tw Automjeteve, Sigurimin e Pronws, Sigurimin e Shendetit pwrfshirw sigurimin e shwndetit në Udhëtim dhe shërbimet e lidhura to. Ju jeni përgjegjës për marrjen e aksesit në faqe, dhe se aksesi mund të përfshijë pagesa të palëve të treta (të tilla si ofruesi i shërbimit të Internetit ose tarifat e transmetimit). Për më tepër, ju duhet të siguroni dhe jeni përgjegjës për të gjitha pajisjet e nevojshme për të hyrë në faqe. Duke përdorur këtë faqe dhe duke dhënë informacionet tuaja personale / të kontaktit, ju pranoni që jeni të interesuar të blini Shërbimin (et) që keni zgjedhur. Ju pranoni që MySig mund të lidhet me ju në mënyrë elektronike ose përmes telefonit, për të kuptuar interesin tuaj për produktet dhe shërbimet e zgjedhura (si rinovimet, kujtesat etj) dhe për të përmbushur kërkesën tuaj. Ju gjithashtu pranoni që MySig ruan të drejtën të vërë në dispozicion të dhënat tuaja për bashkëpunëtorët dhe partnerët e saj dhe se ju mund të kontaktoheni nga bashkëpunëtorët dhe partnerët për informacion dhe për shitje përmes postës elektronike, telefonit dhe / ose sms. Ju pranoni të merrni materiale promovuese dhe / ose oferta speciale nga MySig përmes postës elektronike ose sms.

2. Licensa dhe aksesimi i faqes

MySig ju jep licencë të kufizuar për të aksesuar dhe përdorur personalisht faqen dhe shërbimet. Kjo licencë nuk përfshin ndonjë shkarkim ose kopjim të çfarëdo lloj informacioni për të mirën e një individi tjetër, shitësi ose ndonjë palë tjetër të tretë; lidhje të paautorizuara të hipertekstit në faqe dhe inkuadrim i çdo përmbajtjeje të disponueshme përmes faqes, duke ngarkuar, postuar, ose transmetuar çfarëdo përmbajtje që nuk keni të drejtë ta vini në dispozicion (siç është prona intelektuale e një pale tjetër); ngarkimi, postimi, ose transmetimi i ndonjë materiali që përmban viruse të softuerit ose ndonjë kod tjetër kompjuteri, skedarë ose programe të krijuara për të ndërprerë, shkatërruar ose kufizuar funksionimin e çdo programi kompjuterik ose hardueri ose pajisje telekomunikuese; çdo veprim që imponon ose mund të imponojë (sipas gjykimit të MySig) një ngarkesë të madhe të paarsyeshme ose disproporcionale në infrastrukturën e MySig; ose ndonjë përdorim i minimit të të dhënave, robotëve, ose mjeteve të ngjashme për mbledhjen dhe nxjerrjen e të dhënave. Ju nuk duhet të anashkaloni asnjë masë të përdorur nga MySig për të parandaluar ose kufizuar hyrjen në sit. Çdo përdorim i paautorizuar nga ju do të përfundojë lejen ose licencën që ju është dhënë nga MySig. Duke përdorur faqen, ju jeni dakord të mos:

përdorni këtë faqe ose përmbajtjen e tij për ndonjë qëllim tregtar;

bëni ndonjë transaksion të rremë ose mashtrues ose ndonjë transaksion në kundershtim me kërkesën;

hyni, monitoroni ose kopjoni përmbajtje ose informacion të kësaj faqeje duke përdorur robot, scraper ose mjete të tjera të automatizuara ose ndonjë proces manual për çfarëdo qëllimi pa lejen tonë të shprehur me shkrim;

shkelni kufizimet në cilindo titull të përjashtimit të robotëve në këtë faqe ose tw shmangni masat e tjera të përdorura për të parandaluar ose kufizuar qasjen në këtë faqe;

të ndërmerrni ndonjë veprim që imponon, ose mund të imponojë, sipas gjykimit tonë, një ngarkesë të madhe të paarsyeshme ose në mënyrë disproporcionale në infrastrukturën tonë;

pwrdorni lidhjen e thellë për çdo pjesë të kësaj faqe (përfshirë, pa kufizime, rrugën e blerjes për çdo shërbim) për çfarëdo qëllimi pa lejen tonë të shprehur me shkrim; ose

"frame", "mirror" ose përfshirë ndonjë pjesë të kësaj faqe në ndonjë uebfaqe tjetër pa autorizimin tonë me shkrim paraprak.

3. Pranueshmëria

Shërbimi nuk është i disponueshëm për personat nën moshën 18 vjeç ose për çdo përdorues të pezulluar ose larguar nga sistemi i MySig. Përdoruesi nuk mund tw ketë më shumë se një llogari aktive. Gjithashtu, përdoruesve u ndalohet shitja, tregtimi ose transferimi i llogarive të tyre te një palë tjetër. Nëse nuk kualifikoheni, nuk duhet të përdorni faqen ose shwrbimin.

4. Llogaria juaj

Duke marrë parasysh përdorimin tuaj të faqes, ju deklaroni që keni zotwsi juridike pwr tw vepruar dhe tw dispononi nw një kontratë detyruese dhe se nuk keni kufizime apo ndalime pwr të marrë shërbime sipas ligjeve të Shqipërisë ose juridiksionit tjetër të zbatueshëm. Ju do të përdorni vetëm faqen për të bërë blerje të ligjshme për ju ose për një person tjetër për të cilin jeni i autorizuar me ligj të veproni (dhe do të informoni persona të tjerë në lidhje me ToU dhe / ose Politikën e Privatësisë) që vlejnë për blerjen që keni bërë në emër të tyre (përfshirë të gjitha rregullat dhe kufizimet e zbatueshme në të). Ju gjithashtu pranoni të siguroni informacion të vërtetë, të saktë, aktual dhe të plotë për veten tuaj siç kërkohet nga faqja. Nëse jepni ndonjë informacion që është i pavërtetë, i pasaktë, jo aktual ose jo i plotë (ose bëhet i pavërtetë, i pasaktë, jo aktual ose jo i plotë), ose MySig ka arsye për të dyshuar se një informacion i tillë është i pavërtetë, i pasaktë, jo aktual ose jo i plotë, MySig ka tw drejtw për të pezulluar ose përfunduar llogarinë tuaj dhe të refuzoj çdo përdorim të ardhshëm të faqes nga ana juaj. Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të llogarisë dhe fjalëkalimit tuaj, dhe për kufizimin e qasjes në kompjuterin tuaj. Ju pranoni të pranoni përgjegjësinë për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën llogarinë ose fjalëkalimin tuaj.

Për shkak të kësaj, ne ju rekomandojmë të dilni nga llogaria juaj në fund të çdo seance. Ju pranoni të njoftoni MySig menjëherë për çdo përdorim të paautorizuar të llogarisë tuaj ose për çdo shkelje tjetër të sigurisë. MySig rezervon të drejtën të refuzojë shërbimin, të mbyll llogaritë ose të heqë ose modifikojë përmbajtjen sipas gjykimit të tij. Pavarësisht nga sa më sipër, ne ruajmë të drejtën me diskrecionin tonë për të mohuar secilit mundësinë e përdorimit të shërbimeve që ne ofrojmë, në çdo kohë dhe për ndonjë arsye, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, për shkeljen e ToU ose Politikës së Privatësisë. Kushtet dhe afatet shtesë do të zbatohen për blerjen tuaj të Shërbimeve që ju zgjidhni. Ju lutemi lexoni me kujdes këto terma dhe kushte shtesë. Ju pranoni të respektoni termat dhe kushtet e blerjes të imponuara nga çdo ofrues i shërbimit me të cilin vendosni të merreni, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, pagesën e të gjitha shumave kur duhet dhe respektimin e rregullave dhe kufizimeve të ofruesit të shërbimit në lidhje me përdorimin e produkteve, dhe / ose Shërbime. Ju pranoni që çdo shkelje e rregullave dhe kufizimeve të ndonjë ofruesi të tillë të shërbimit mund të rezultojë në anulimin e blerjes (ve) tuaj, duke mos u lejuar të hyrni në shërbimin (et) e aplikueshëm, në konfiskimin e parave tuaja të paguara për këto Shërbime, dhe / ose në debitimin tonë për llogarinë tuaj për çdo kosto që ne kemi bërë si rezultat i një shkelje të tillë.

5. Materialet e ngarkuara

MySig nuk pervetëson materialet që ju ngarkoni përmes faqes apo aplikacionit. Sipas gjykimit të MySig, materialet e tilla mund të përfshihen në Shërbim tërësisht ose pjesërisht ose në një formë të modifikuar. Për sa i përket materialeve të tilla që ju paraqisni ose i vini në dispozicion për përfshirje në faqe, ju i jepni MySig një licencë të përhershme, të pakthyeshme, të papërcaktueshme, në të gjithë botën, pa tarif dhe jo-ekskluzive për të përdorur, kopjuar, shpërndarë, shfaqur publikisht, modifikuar, krijoni vepra derivative dhe nënliçensuara ndaj materialeve të tilla ose ndonjë pjesë të materialeve të tilla (si dhe përdorni emrin që ju paraqisni në lidhje me përmbajtjen të tillë të paraqitur). Me këtë ju përfaqësoni, garantoni dhe bini dakord që çdo material që ju ofroni nuk përfshin asgjë (duke përfshirë, por pa u kufizuar në, tekstin, imazhet, muzikën ose videon) për të cilat nuk keni të drejtën e plotë për të dhënë licencën e specifikuar në këtë Seksion 4 . Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për çdo përmbajtje të paraqitur të postuar ose dorëzuar nga ju. Ne nuk kemi asnjë detyrim t'i postojmë komentet tuaja; ne rezervojmë të drejtën në gjykimin tonë absolut për të përcaktuar se cilat komente publikohen në sit. Ju pranoni që jeni plotësisht përgjegjës për përmbajtjen që paraqisni. Wshtë e ndaluar të postoni ose transmetoni në ose nga kjo faqe:

çdo lloj pwrmbajtje të paligjshme, kërcënuese, shpifëse, të pahijshme, pornografike, ose material ose përmbajtje tjetër që do të shkelte të drejtat e publicitetit dhe / ose mbrojtjes sw tw dhwnave personale;

çdo material ose përmbajtje tregtare (përfshirë, por pa u kufizuar në, kërkesë për fonde, reklamim, ose marketing të ndonjë të mire ose shërbimi); dhe

çdo material ose përmbajtje që shkel, shpërdoron ose shkel ndonjë të drejtë të autorit, markën tregtare, të drejtën e patentës ose të drejtën tjetër të pronarit të ndonjë pale të tretë. Ju do të jeni përgjegjës vetëm për dëmet që vijnë nga ndonjë shkelje e kufizimeve të mësipërme, ose ndonjë dëm tjetër që vjen nga postimi juaj i përmbajtjes në këtë sit.

6. Refuzimi i përgjegjësisë dhe garancisë

Përmbajtja, Produktet dhe Shërbimet e publikuara në këtë faqe mund të përfshijnë pasaktësi ose gabime, përfshirë gabimet e çmimeve. Ne nuk garantojmë saktësinë dhe nuk pranojmë të gjitha përgjegjësitë për gabime ose pasaktësi të tjera në lidhje me informacionin dhe përshkrimin e përmbajtjes, produkteve dhe shërbimeve, ne shprehimisht ruajmë të drejtën për të korrigjuar gabimet e çmimeve në faqe dhe / ose në pritje rezervimet e bëra nën një çmim të pasaktë. MySig nuk bën asnjë përfaqësim në lidhje me përshtatshmërinë e informacionit, Programeve kompjuterike, produkteve dhe shërbimeve që përmbahen në këtë faqe për çfarëdo qëllimi, dhe përfshirja ose ofrimi i ndonjë produkti ose shërbimi në këtë faqe nuk përbën ndonjë miratim ose rekomandim të produkteve ose shërbimeve të tilla. MySig nuk pranon të gjitha garancitë dhe kushtet që kjo faqe, shërbimet e saj ose ndonjë email i dërguar nga MySig, bashkëpunëtorët e tij dhe / ose ofruesit e shërbimeve përkatëse të tyre janë pa viruse ose komponentë të tjerë të dëmshëm. Në këtë mënyrë MySig hedh poshtë të gjitha garancitë dhe kushtet në lidhje me këtë informacion, softuer, produkte dhe shërbime, duke përfshirë të gjitha garancitë e nënkuptuara dhe kushtet e tregtueshmërisë, përshtatshmërinë për një qëllim të veçantë, titull, dhe asnjë shkelje. Ofruesit e shërbimeve që ofrojnë shërbime në këtë sit janë bashkëpunëtorë të pavarur dhe MySig nuk është përgjegjës për veprimet, gabimet, lëshimet, përfaqësimet, garancitë, shkeljet ose neglizhencën e ndonjë ofruesi të tillë të shërbimit ose për ndonjë dëmtim personal, vdekje, dëmtim të pronës ose dëme të tjera ose shpenzimet që rezultojnë.

MySig dhe bashkëpunëtorët e tij nuk kanë asnjë përgjegjësi dhe nuk do të bëjnë asnjë rimbursim në rast të ndonjë vonese, anulimi, grevë, forcë madhore ose shkaqe të tjera përtej kontrollit të tyre të drejtpërdrejtë, dhe ata nuk kanë përgjegjësi për ndonjë lëshim shtesë të shpenzimeve ose veprime të ndonjë qeverie ose autoritet. Në asnjë rast MySig dhe / ose bashkëpunëtorët e tij nuk do të jenë përgjegjës për dëmet e drejtpërdrejta, indirekte, ndëshkuese, incidente, speciale ose pasoja që vijnë nga, ose në çfarëdo mënyre të lidhura me, qasjen tuaj, shfaqjen ose përdorimin e kësaj faqeje ose me vonesë ose pamundësi për të hyrë, shfaqur ose përdorur këtë faqe (duke përfshirë, por pa u kufizuar në, besimin tuaj ndaj mendimeve që shfaqen në këtë sit; çdo viruse kompjuterike, informacione, programe kompjuterike, faqe të lidhura, produkte dhe shërbime të marra përmes kësaj faqe; ose që rrjedhin ndryshe nga qasja në, shfaqja ose përdorimi i kësaj faqe) qoftë bazuar në një teori të neglizhencës, kontratës, torturës, përgjegjësisë së rreptë, ose ndryshe, dhe madje edhe nëse MySig dhe / ose bashkëpunëtorët e saj ofruesit e tyre të shërbimit përkatës kanë qenë këshilluar për mundësinë e dëmeve të tilla.

7. Përgjegjësia për disponueshmërinë në internet, përshtypjet dhe klikimet

Përveç mohimeve dhe kufizimeve të tjera të diskutuara në këtë njoftim, nuk ka asnjë garanci dhe asnjë garanci në lidhje me disponueshmërinë në internet, përshtypjet dhe klikimin e www.mysig.al, faqeve të saj në internet, dhe çdo material, informacion, lidhje ose përmbajtja e paraqitur në faqet e internetit në www.mysig.al. mysig.al, faqet e saj në internet dhe çdo material, informacion, lidhje ose përmbajtje e paraqitur në faqet e internetit në www.mysig.al, mund të jenë të padisponueshme për qasje në internet në çdo kohë. Sponzoruesit dhe reklamat e reklamimit, nëse ka dhe nëse lejohen, duhet të miratohen nga MySig para se të postoni çdo material reklamimi, informacione, lidhje, përmbajtje, banderola dhe grafika në www.mysig.al. MySig rezervon të drejtën të pranojë ose të refuzojë ndonjë sponsor reklamimi ose ndonjë reklamë për ndonjë arsye

8. Termat dhe kushtet shtesë të formularit të propozimit

Ju deklaroni, në emrin tuaj dhe në emër të të gjithë personave të propozuar për tu siguruar, që deklaratat, përgjigjet dhe / ose detajet e dhëna nga ju janë të vërteta dhe të plota në të gjitha aspektet më të mira të njohurive tuaja dhe që jeni i autorizuar të propozojë në emër të këtyre personave të tjerë.

Ju e kuptoni që informacioni i dhënë nga ju do të përbëjë bazën e policës së sigurimit, i nënshtrohet aprovimit nga Bordi nënshkrues i siguruesit dhe se politika do të hyjë në fuqi vetëm pas pagimit të plotë të primit të pagueshëm.

9. Kërkesat për Diligence për Konsumatorët

Ju kuptoni dhe pranoni që për ndërmarrjen e ndonjë transaksioni financiar përmes faqes së internetit, Kompania jonë mund të ndërmarrë masa të kujdesit të duhur ndaj klientit dhe të kërkojë informacione të detyrueshme të nevojshme për qëllimin e verifikimit të identitetit, të cilat si klient jeni të detyruar ti jepni, ndërsa lehtësoni kërkesën tuaj të nevojave të sigurimit me kompanit e sigurimeve, në përputhje me ligjet dhe rregullat në fuqi.

Kompania jonë mund të marrë informacion të mjaftueshëm për të identifikuar, për nevojat e saj ose të kompanive të sigurimeve, identitetin e secilit klient të ri, dhe qëllimin e natyrës së synuar të marrëdhënies së sigurimit midis jush dhe kompanisë së sigurimeve. Ju pranoni dhe kuptoni që ju do të siguroni që çdo pagesë ndaj primit të sigurimit të paguhet vetëm përmes llogarisë suaj bankare ose nga një llogari bankare e përbashkët në të cilën ju jeni një mbajtës i përbashkët. Në rast, pagesa ndaj primit të sigurimit dërgohet përmes një llogarie bankare të hapur në emër të një pale të tretë (d.m.th. duke mos qenë në emrin tuaj), ju kuptoni dhe pranoni që kompania jonë mund të ndërmarrë masa të përmirësuara të kujdesit të duhur (përfshirë çdo dokumentacion), për të përmbushur nevojat e saj në lidhje me kërkesat e kujdesit të duhur të klientit.

Ju më tej kuptoni dhe pranoni që, në përputhje me kërkesat dhe detyrimet sipas ligjit dhe rregullave, të gjitha kthimet do të përpunohen nga kompania e sigurimeve përmes nesh në të njëjtën mënyrë pagese, e cila u përdor për të paguar primin e sigurimit.

10. Refuzimi i licencës

Asgjë në faqe ose aplikacionin MySig nuk do të interpretohet si dhënie e ndonjë licence në ndonjë prej të drejtave të pronësisë intelektuale të MySig ose të palëve të treta.

11. Ligjet lokale

Fidentia Broker sh.a nwpwrmjet MySig kontrollon dhe operon nga selia e saj në Shqipëri dhe nuk bën asnjë përfaqësim që materialet në faqen e internetit janë të përshtatshme ose të disponueshme për t'u përdorur në vende të tjera. Nëse e përdorni këtë Uebfaqe nga vende të tjera, ju jeni përgjegjës për respektimin e ligjeve lokale në fuqi, përfshirë, por jo të kufizuar në rregulloret e eksportit dhe importit të vendeve të tjera. Nëse nuk përcaktohet ndryshe, të gjitha materialet e marketingut ose promovimet që gjenden në këtë Uebfaqe u drejtohen vetëm individëve, ndërmarrjeve ose subjekteve të tjera të vendosura në Shqipëri dhe respektojnë ligjet që mbizotërojnë për kohën në fuqi në Shqipëri. Mosmarrëveshjet do t'i nënshtrohen juridiksionit ekskluziv të gjykatave shqiptare.

12. Kufizimi i përgjegjësisë

Ju e kuptoni dhe pranoni shprehimisht që MySig dhe filialet e saj, bashkëpunëtorët, punonjësit, agjentët, partnerët dhe licencuesit nuk do të jenë përgjegjës për ju për ndonjë dëm të drejtpërdrejtë, indirekt, incidental, të veçantë, konceptual ose ekzemplar, përfshirë, por pa u kufizuar në dëme për humbja e fitimeve, emrit të mirë, përdorimi, të dhënat ose humbjet e tjera jo-materiale (edhe nëse MySig është këshilluar për mundësinë e dëmeve të tilla), që vijnë nga përdorimi i faqes, përmbajtjes ose ndonjë shërbimi të lidhur. Nëse, përkundër kufizimit të mësipërm, MySig ose bashkëpunëtorët e saj konsiderohen përgjegjës për çdo humbje ose dëmtim që lind nga ose në çfarëdo mënyre e lidhur me ndonjë prej dukurive të përshkruara më sipër, atëherë përgjegjësia e MySig dhe / ose bashkëpunëtorët e saj nuk do të tejkaloj në asnjë rast, në total, më e madhe se:

tarifave të shërbimit që keni paguar MySig në lidhje me transaksione,

Kufizimi i përgjegjësisë pasqyron alokimin të rrezikut midis palëve. Kufizimet e përcaktuara në këtë pjesë do të mbetet dhe zbatohen edhe nëse ndonjë mjet i kufizuar i specifikuar në këto terma konstatohet se nuk ka arritur në qëllimin e tij thelbësor. Kufizimet e përgjegjësisë të parashikuara në këto terma janë në përfitim të MySig, bashkëpunëtorët e tij, dhe / ose ofruesit e shërbimeve përkatëse.

13. Komunikimi elektronik

Kur përdorni faqen, aplikacionin ose dërgoni postë elektronike në MySig, po komunikoni me MySig në mënyrë elektronike. Ju pranoni të merrni komunikime nga MySig në mënyrë elektronike. MySig mund të komunikojë me ju me email ose duke postuar njoftime në sit ose me telefon ose mjete zakonisht të disponueshme të komunikimit. Ju pranoni që të gjitha marrëveshjet, njoftimet, shpalosjet dhe komunikimet e tjera që ne ofrojmë për ju, në mënyrë elektronike plotësojnë çdo kërkesë ligjore që komunikimet e tilla të jenë me shkrim.

14. Lidhjet

Faqja ose palët e treta mund të ofrojnë lidhje me faqet ose burimet e tjera të Internetit. Për shkak se MySig nuk ka kontroll mbi site dhe burime të tilla, ju e kuptoni dhe pranoni që MySig nuk është përgjegjës për disponueshmërinë e faqeve ose burimeve të tilla të jashtme, dhe nuk miraton dhe nuk është përgjegjës për çdo përmbajtje, reklamim, produkte ose materiale të tjera në dispozicion nga faqet ose burimet e tilla. Më tej ju e kuptoni dhe pranoni që MySig nuk do të jetë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin në çdo përmbajtje të tillë, mallra ose shërbime të disponueshme në ose përmes ndonjë faqe apo burim i tillë.

15. Qasja në Zonat e Mbrojtura nga Fjalëkalimi / Siguria

Qasja në dhe përdorimi i zonave të mbrojtura me fjalëkalim dhe / ose zonave të sigurta të sitit është i kufizuar vetëm për përdoruesit e autorizuar. Personat e paautorizuar që përpiqen të hyjnë në këto zona të faqes mund të jenë subjekt i ndjekjes penale.

16. Modifikimi dhe njoftimi i ndryshimeve

MySig rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në faqe, politikat dhe marrëveshjet e lidhura, këta Terma Perdorimi dhe Politikën e Privatësisë në çdo kohë. Nëse MySig bën një modifikim material për këta Terma Përdorimi, ajo mund t'ju njoftojë duke shfaqur një njoftim të spikatur sipër tekstit të këtyre Terma Përdorimi ose Politikës së Privatësisë, sipas rastit, për tridhjetë (30) ditë, duke konsideruar një njoftim të mjaftueshëm, për ndryshime të tilla. Pasi të jetë postuar njoftimi për një modifikim në Termat e Përdorimit ose Politikën e Privatësisë për 30 ditë, njoftimi do të hiqet. Nëse nuk e keni përdorur sitin për më shumë se 30 ditë, duhet të kontrolloni Termat e Përdorimit dhe / ose Politikën e Privatësisë para çdo përdorimi të mëtejshëm të sitit. Nëse dëshironi të mbyllni llogarinë tuaj për shkak të një modifikimi në Termat e Përdorimit ose Politikës së Privatësisë, mund ta bëni këtë duke dërguar një email me linjën e subjektit "Ndërprerja" në adresën e mëposhtme të emailit: care@mysig.al. Nëse vendosni të vazhdoni të përdorni sitin, ju pranoni që duke bërë kështu që do të konsideroheni se pranoni Termat e reja të Përdorimit ose Politikën e Privatësisë, si të rëndësishme.

17. Markat tregtare

Markat, logot dhe shenjat e shërbimit ("Markat") të shfaqura janë pronë e Fidentia Broker sh.a dhe palëve të tjera të lidhura dhe ofruesve të shërbimeve. Përdoruesit janë të ndaluar të përdorin ndonjë Markë për çfarëdo qëllimi, duke përfshirë, por jo të kufizuar në përdorim si metatagë në faqe ose faqe të tjera në WEB pa Lejen me shkrim të MySig ose palës së tretë që mund të zotërojë Markat. Të gjitha informacionet dhe përmbajtjet, përfshirë programet softuerikë të disponueshëm në ose përmes sitit ("Përmbajtja") mbrohen nga të drejtat e autorit. Përdoruesit janë të ndaluar nga modifikimi, kopjimi, shpërndarja, transmetimi, shfaqja, botimi, shitja, licencimi, krijimi i veprave derivative ose përdorimi i çdo përmbajtjeje në dispozicion në ose përmes sajtit për qëllime komerciale ose publike.

18. Vazhdimi i kushteve pasi mbaron marrëveshja

Pavarësisht nga ndonjë dispozitë tjetër e këtyre Termave Përdorimi, ose ndonjë parimi të përgjithshëm ligjor, përkundrazi, çdo dispozitë e këtyre Termave Përdorimi që imponon ose parashikon detyrime të vazhdueshme për një palë do t'i mbijetojë skadimit ose mbarimit të këtyre Termave Përdorimi.

19. Të Përgjithshme

Nëse ndonjë prej këtyre kushteve konsiderohet e pavlefshme ose për ndonjë arsye të pazbatueshme, palët bien dakord që gjykata duhet të përpiqet t'i japë efekt qëllimeve të palëve siç pasqyrohet në dispozitë, dhe kushti i pazbatueshëm do të konsiderohet i ashpër dhe nuk do të ndikojnë në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e çdo kushti të mbetur. Titujt janë vetëm për qëllime referimi dhe nuk kufizojnë qëllimin ose shtrirjen e një pjese të tillë. Këto Terma Përdorimi dhe marrëdhënia midis jush dhe MySig do të qeveriset nga ligjet e Shqipërisë pa marrë parasysh dispozitat e saj të konfliktit të ligjit. Ju dhe MySig bini dakord t'i nënshtrohen juridiksionit personal të gjykatave të vendosura në juridiksionin e Shqipërisë në lidhje me çdo procedurë ligjore që mund të lindë në lidhje me këto Terma Përdorimi. Dështimi i MySig për të vepruar në lidhje me një shkelje nga ju ose të tjerët nuk heq dorë nga e drejta e tij për të vepruar në lidhje me shkeljet pasuese ose të ngjashme. MySig nuk garanton se do të ndërmarrë veprime kundër të gjitha shkeljeve të këtyre Terma Përdorimi. Me përjashtim të parashikuar në mënyrë të shprehur në këto Terma Përdorimi, nuk do të ketë përfitues të palëve të treta në këto Terma Përdorimi. Këto Terma Përdorimi përbëjn të gjithë marrëveshjen midis jush dhe MySig dhe rregullon përdorimin tuaj të sitit, duke suprimuar çdo marrëveshje paraprake midis jush dhe MySig në lidhje me faqen.

20. Politikat mbi kthimin e primit të sigurimit

1. Sigurimet e Detyrueshme me Ligj

Per Sigurimin e Pergjegjesise ndaj Paleve te Treta si parashikohet dhe normohet respektivisht nga Ligji: Ligji Nr. 10455, datë 21.7.2011 botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 107, datë 09/08/2011 dhe Ligji nr. 10 455, datë 21.07.2011 "Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 076, datë 12.2.2009 "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit" nuk do kete kthim mprapsht te primit ose pjeses se tij.

2. Sigurimet vullnetare (jo te detyrueshme me ligj)

Lejohet kthimi i primit te sgurimit totalisht ose pjeserisht sipas rastit kur:

Objekti sigurimit nuk ekziston me per ndonje shkak qe nuk lidhet me ngjarje sigurimi;

Reziku i sigurimit pushon ose nuk ekzistonte ne kohen e lidhjes se kontrates;

Falimentimin e personit juridik;

Vedekja e te siguruarit ne sigurimet profesionale per pergjegjesine ndaj palve te treta;

Nga primi ose pjesa e primit te sigurimit qe do kthehet do zbriten taksat, komisionet dhe shpenzimet e shoqerise per mbulimin dhe risigurimin e rrezikut nese ka.

SET AN INSURANCE
POLICY REMINDER

We are also authorized to do insurance claim consultancy
, Risk Inspection and a gap analysis report for our
clients. A broker represents a policy holder and not
the insurance company